Fokusområder

Det enkelte barns udvikling

Vi har særligt fokus på at hjælpe børnene til at kunne indgå i sociale sammenhænge, til at kunne handle i fællesskab med andre og til at kunne vælge samvær til og fra på en konstruktiv måde.

Det enkelte barn skal kunne bekræfte og vedligeholde kontakten med en kammerat, med en gruppe af børn eller med de voksne. Vi arbejder med, at børnene skal kunne få øje på egne og andres styrkesider. De skal have forståelse og respekt for, at andre kan være forskellige fra dem selv, og at forskellighed er en styrke for fællesskabet.

Det er vigtigt, at børnene kan rumme og forstå, at der altid er flere sider af samme sag, for eksempel i en konfliktsituation.

Hvert enkelt barn skal hjælpes til at finde gode måder at udtrykke sig på. For eksempel er det ikke acceptabelt at slå. Heller ikke selvom man er gal. Vi arbejder med at lære børnene at kunne udsætte egne behov, at kunne vente på tur og at kunne indgå kompromisser.

Alle børn skal føle sig accepteret for ”den jeg er” og ikke kun for ”det jeg gør”. Barnet skal gennem vores sprog og handlinger være forankret i en tro på, at vi kan lide det, som det er. Herved opbygges barnets selvværd og selvtillid, der er grundlaget for at kunne modtage nye udfordringer. Det enkelte barns venskaber skal respekteres.

Vi er en integreret institution og støtter børnene i at skabe relationer på tværs af klasserne.

Er der børn, som af den ene eller anden grund har problemer med at skabe relationer, skaber vi aktiviteter, der kan danne rammen om en god kontakt med mulighed for at skabe relationer.

Krop og bevægelse

Det er vigtigt for os at skabe alsidige tilbud om fysiske aktiviteter både ude og inde. Det kan være aktiviteter, som børnene selv kan tage initiativ til, eller aktiviteter, som den voksne sætter i gang. Det at bevæge sig og være i fysisk aktivitet skal være en naturlig og lystbetonet del af børnenes hverdag i SFO’en.

Vi ønsker at give børnene en forståelse af, at krop, bevægelse og sundhed hænger sammen. Vi arbejder med at udvikle det enkelte barns motorik og kropsbevidsthed. For at imødekomme så mange børn som muligt, bruger vi mange forskellige metoder og tilgange, og det er vigtigt at skabe plads og tid til fysisk udfoldelse både ude og inde.

Vi er udendørs mindst en time hver, og bruger vores udendørsområde med bakker, skov, boldbaner, legeredskaber og meget andet. Der er rig mulighed for at dyrke boldspil, køre moon cars, løbe på rulleskøjter, klatre i træer, bygge huler, sjippe, kælke og meget, meget mere. Inde bruger vi vores hall så meget som muligt, hvor der arrangeres boldspil, rollespil, badminton, bordtennis, dans, forhindringsbaner, sanglege og meget andet.

Vi motiverer børnene ved i høj grad at være en del af aktiviteterne. Hvis vi oplever, at et barn har svært ved fysisk aktivitet, vil vi forsøge at hjælpe og motivere ved at lave målrettede forløb, enten for det enkelte barn eller for hele gruppen.

Tid og rum til leg

Der skal være tid og rum til fordybelse i legen. Det er gennem legen at virkeligheden bliver bearbejdet og prøvet af, og legen er derfor en vigtig del af børnenes liv. Det er her, barnet placerer sig i forhold til andre, finder sig selv, lærer at tage hensyn, lærer at indgå kompromisser, lærer om normer og regler, lærer at sige til og fra. Alt sammen træning i at fungere i et socialt samspil med andre.

Gennem legen får børnene også trænet og stimuleret hjernen, musklerne og deres koordinations- og balanceevne.

Overgangen til et fritidsliv uden Krudttønden

I løbet af børnenes sidste år i Krudttønden sætter vi fokus på livet uden for de trygge rammer. Vi har derfor lavet ”Klub3”, som har til formål at hjælpe børnene til at blive så selvhjulpne som muligt samt at introducere dem til lokale klubtilbud. Klub3-aktiviteter er for eksempel at tage på biblioteket, madlavning i skolekøkkenet eller i bålhytten, at færdes sikkert i trafikken, moral og etik ved brug af mobiltelefoner, ture ud af huset eller planlægning af aktiviteter for de andre børn i Krudttønden.

Efter vinterferien tager Klub3 sammen med en voksen fra Krudttønden på besøg i juniorklubben på Højby Skole.

Medbestemmelse og medansvar

I SFO’en lægger vægt på, at børnene oplever, at de har medbestemmelse. Både i forhold til at planlægge, hvilke arrangementer, vi gerne vil have, hvilke aktiviteter vi tilbyder. Vi afholder derfor jævnligt børnemøder, hvor vi taler om hverdagen, og de aktiviteter, der foregår i Krudttønden.

Med medbestemmelse følger naturligvis også et medansvar. Vi afholder jævnligt ”Pas på Krudttønden”, hvor børnene er med til at rydde op både ude og inde. Derudover taler vi løbende med børnene om, at det er vores fælles ansvar, at vi har det godt, og at vi skal passe på vores ting i fællesskab.

Søg her