Skoledagen

Skoledagens længde og undervisningens omfang

Beslutninger om skolens fag, emner og timetallene herfor træffes på baggrund af:

  • skolens formål og værdigrundlag.
  • at skolen giver undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • om elevernes udbytte af undervisningen (fag, trivsel, dannelse til hele mennesker) gennem årene har været tilfredsstillende i forhold til de mål, skolen har fastlagt.
  • evaluering af skolens samlede undervisning.

Skoledagens længde fremgår af skemaet for hver klasse. Det er vigtigt, at indskolingsbørnenes dag også giver mulighed for fri leg. Derfor er SFO en væsentlig del af deres skolehverdag. De aktuelle timetal for fagene på de forskellige trin og det samlede timetal pr. uge for hvert klassetrin fremgår af oversigten nedenfor.

Det bliver prioriteret højt, at den afsatte tid til de forskellige indholdselementer bruges målrettet, så undervisning, læring og udvikling altid er i fokus.

Begynderklassens timetal indgår ikke i den samlede optælling.
Samlet timetal fra 1. – 9. klasse omregnet til klokketimer: 267,25 x 40 uger x 45 minutter / 60 minutter = 8.017,50 timer.
Det vejledende timetal fra undervisningsministeriet er 7.890 timer.

Indhold i skoleforløbet

Indholdet i skoleforløbet vælges med henblik på at fremme formålet med skolen og formålet med undervisningen. Der indgår fag, obligatoriske emner og aktiviteter, der fremmer fællesskabet.

Bemærk
  • I indskolingen er der skemalagte basistimer, som består af dansk og matematik.
  • I 7.-9. klasse indgår der valgfag.
  • I 8.-9. klasse arbejdes der desuden med projektopgaven.
  • Der undervises i de obligatoriske og tværgående emner færdselslære, sundheds- og seksual-undervisning og familiekundskab, samt uddannelse og job
  • I undervisningen vil indgå tre tværgående temaer: innovation og entreprenørskab, IT og medier, sproglig udvikling samt elevernes trivsel og udvikling til hele mennesker.
  • En del af skoleforløbet består desuden af aktiviteter, som bidrager til at udvikle forskellige små og store fællesskaber blandt elever, forældre og ansatte.
Søg her