Klasser og lærere

Elevernes opdeling i klasser
Hovedparten af undervisningen foregår i alderssvarende klasser. Der tilstræbes en klassestørrelse på 23 elever. Ved optagelse af nye elever i etablerede klasser er der et tæt samarbejde mellem lærere og ledelse i forhold til den enkelte klasses trivsel, faglige udvikling og åbenhed og skolens mulighed for at kunne modtage den nye elev.

Særligt i emneuger og flexuger (se undervisningens tilrettelæggelse), men også i den daglige undervisning er der mulighed for holddannelse på tværs af klasserne. Valgfag i 7.-9. klasse er organiseret på tværs af klasserne.

Holddannelser på tværs af klasserne kan i øvrigt foregå efter forskellige principper, alt efter formålet. Der lægges dog altid vægt på den enkelte elevs trivsel og udviklingsmuligheder på holdet.

Klasselærer
Klasselærerne følger barnets og klassens samlede sociale udvikling og trivsel og iværksætter handlinger i forhold til de udfordringer, der opstår. Desuden er klasselæreren tovholder på samarbejdet med klassens øvrige lærere. Målet er trivsel hos den enkelte elev og i klassen som helhed.

Klasselæreropgaverne deles mellem to af klassens lærere. I begynderklassen er der én.

Klasselæreropgaverne omfatter:

 • Sociale og trivselsmæssige opgaver i klassen og for den enkelte elev.
 • En årlig samtale med den enkelte elev i alle klasser.
 • Forældresamtale med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre.
 • Underretning af eleverne og forældrene om skolens syn på elevens udbytte af undervisning.
 • Orientering om uddannelses-og erhvervsmuligheder (i samarbejde med UUO-vejlederen).
 • Ansvaret for færdselslære.

Lærertildeling og lærerskifte
Det tilstræbes, at lærerne i de forskellige fag har linjefagsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Samtidig vægtes tryghed og et godt socialt miljø højt, så især i indskolingen arbejdes der på, at eleverne ikke møder for mange forskellige lærere. Der tilsigtes at eleverne – ud over de planlagte skift til mellemgruppe og til udskoling – møder så få faglærerskift som muligt.

 • I begynderklassen er der en fast lærer, og for at skabe sammenhæng til SFO og næste skoleår har en SFO-pædagog 4 lektioner om ugen i klassen, og en kommende 1.-klasse-lærer har 2 lektioner.
 • I de øvrige klasser deles klasselærerfunktionen mellem to lærere.
 • I indskolingen tilstræbes det, at de samme to lærere har klassen til basis og suppleres af andre lærere til de øvrige fag.
 • De to lærere fører klassen op til mellemtrinnet og udskiftes ikke det samme år.
 • Fra mellemtrinnet overtager to overbygningslærere, som fører klasse op til og med 9. klasse.
 • På mellemtrin og i overbygning tilstræbes det, at en lærer har mere end et fag i hver klasse.
 • I overbygningen tilstræbes kontinuitet, så de samme lærere underviser i de samme fag og klasser i en flerårig periode op mod afgangsprøven. Der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt at planlægge efter ovenstående hensigt.

BILLEDER