Fokusområder

Det enkelte barns personlige og alsidige udvikling
Vi har her særlig fokus på at hjælpe børnene til at kunne indgå i sociale sammenhænge, til at kunne handle i fællesskab med andre og til at kunne vælge samvær til og fra på en konstruktiv måde.

Det enkelte barn skal kunne bekræfte og vedligeholde kontakten med en kammerat, med en gruppe af børn eller med de voksne. Vi arbejder med, at børnene skal kunne få øje på egne og andres styrkesider. De skal have forståelse og respekt for, at andre kan være forskellige fra en selv, og at forskellighed er en styrke for fællesskabet.

Det er vigtigt, at børnene kan rumme og forstå, at der er flere sider af samme sag, f.eks. i konfliktsituationer.

Hvert enkelt barn skal hjælpes til at finde gode måder at udtrykke sig på. F.eks. er det ikke acceptabelt at slå, heller ikke selvom man er gal. Der arbejdes med at kunne udsætte egne behov, at kunne vente på tur og om at kunne indgå kompromisser.

Hver enkelt barn skal føle sig accepteret for ”den jeg er” og ikke kun for ”det jeg gør”. Barnet skal gennem vores sprog og handlinger være forankret i en tro på, at vi kan lide vedkommende som de er. Herved opbygges barnets selvværd og selvtillid, der er grundlaget for at kunne modtage nye udfordringer. Det enkelte barns venskaber skal respekteres.

Vi er en integreret institution og støtter børnene i at skabe relationer på tværs af klasserne.

Er der børn, der af den ene eller anden grund har problemer med at skabe relationer, vil vi skabe aktiviteter, der kan danne ramme om en god kontakt, med mulighed for at skabe relationer, støtte børnene i at lave legeaftaler.

Krop og bevægelse
Det er vigtigt for os at skabe alsidige tilbud om fysiske aktiviteter både ude og inde. Det kan være aktiviteter, børnene selv kan tage initiativ til eller noget, den voksne sætter i gang. Det at bevæge sig og være i fysisk aktivitet skal være en naturlig og lystbetonet del af børnenes hverdag.

Vi ønsker at give børnene en forståelse af, at krop, bevægelse og sundhed hænger sammen. Vi arbejder med at udvikle det enkelte barns motorik og kropsbevidsthed. For at imødekomme så mange børn som muligt, bruger vi mange forskellige metoder og tilgange, og det er vigtigt at skabe plads og tid til fysisk udfoldelse både ude og inde.

Vi er ude hver dag i minimum én time, hvor vi bruger vores fantastiske område med bakker, skov, boldbaner, legeredskaber og meget andet. Der er rig mulighed for at dyrke boldspil, køre mooncars, løbe på rulleskøjter, klatre i træer, lave huler, sjippe, kælke og meget, meget mere. Inde bruger vi vores hall så meget som muligt, hvor der arrangeres boldspil, rollespil, badminton, bordtennis, spontan dans til musik, forhindringsbaner, sanglege og alt, hvad vi ellers kan komme i tanke om.

Vi motiverer børnene ved i høj grad at være en del af aktiviteterne. Hvis vi oplever, at et barn har svært ved fysisk aktivitet, vil vi prøve at hjælpe og motivere ved at lave målrettede forløb enten for det enkelte barn eller for hele gruppen.

Leg
Der skal være tid og rum til fordybelse i legen. Al leg er en vigtig del af børnenes liv, det er gennem legen at virkeligheden bliver bearbejdet og prøvet af. Det er her, børnene får placeret sig i forhold til andre, finder sig selv, lærer at tage hensyn, lærer at kunne indgå kompromisser, lærer noget om normer og regler, lærer at sige til og fra. Alt sammen en træning i at fungere i et socialt samspil med andre.

Gennem legen får børnene også trænet og stimuleret hjernen, musklerne og deres koordinations- og balanceevne.

Overgangen til et fritidsliv uden ”Krudttønden”
Efter tredje klasse kan man efter aftale godt fortsætte i ”Krudttønden”. Hvert år er der nogle få, der vælger den løsning, andre vælger at benytte det juniorklubtilbud, der er på Højby Skole. Fælles for alle er, at de starter et fritidsliv uden ”Krudttønden”. For tredje klasse ønsker vi derfor at sætte fokus på livet uden for de trygge rammer. Vi har som følge deraf lavet ”Klub3”.

Formålet er at hjælpe børnene til at blive så selvhjulpne som muligt samt at introducere børnene til det lokale klubtilbud. Hver måned afholdes der minimum et møde, hvor vi vil sætte fokus på nogle af følgende områder: ”Klub3” aktiviteter er f.eks. at tage på biblioteket, madlavning, at færdes sikkert i trafikken, moral og etik ved brug af mobiltelefoner, kortlæsning, diverse ture ud af huset, ”Klub3” laver noget for de andre (halloween). Efter vinterferien vil en voksen fra ”Krudttønden” tage ”Klub3” med op i juniorklubben på Højby Skole en hel uge i løbet af maj samt et par ekstra dage.

Medbestemmelse og medansvar
Vi lægger vægt på, at børnene oplever, at de har medbestemmelse både i forhold til at planlægge, hvilke arrangementer, vi gerne vil have, hvilke aktiviteter vi tilbyder mm.. Vi afholder derfor jævnligt børnemøder, hvor vi diskuterer hverdagen og det der foregår. Med medbestemmelse følger naturligvis også et medansvar.

Vi afholder ”pas på Krudttønden”, hvor børnene er med til at rydde op både ude og inde og taler hele tiden med dem om, at det er et fælles ansvar, at vi har det godt, og at vi skal passe på vores ting i fællesskab.

BILLEDER