Flexuge, emneuge og projekt

Undervisningen tilrettelægges, så der er mulighed for faglig fordybelse, tværfagligt og projektorienteret arbejde – bl.a. som forberedelse til projektopgaven – og mulighed for at benytte læringsmiljøer uden for skolen.

Tilrettelæggelsen foregår på en måde, så fagene når det tildelte timetal, og det fremgår, hvilke fag eller andre indholdselementer, der indgår i undervisningen, uanset om denne er tilrettelagt som ugeskema, emneuge, lejrskole eller på anden måde.

Det fremgår desuden, hvilke lærere der arbejder med hvert fag i hver klasse, og hvem der har ansvaret for arbejdet med de obligatoriske emner, de sociale aktiviteter og projektopgaven.

Hovedparten af undervisningen gennemføres som fagskema efter et ugeskema.

Flexuger
I perioder af 2 uger og 3 uger om året omlægges ugeskemaet til et nyt flexskema (flexuger). Udgangspunktet er faglærernes ønsker om at planlægge anderledes, f.eks. så sammen-hængende dage med et fag giver mulighed for fordybelse og for ture ud af huset.

Emneuge
I en uge om året der emneuge. Formålet med emneugen er flerdelt: Dels er der et fagligt formål, hvor eleverne har mulighed for at dykke ned i et specifikt område, dels er der et socialt formål, hvor eleverne på tværs af klasser har mulighed for at lære hinanden bedre at kende og indgå i nye samarbejder.

  • Indholdet kan have musiske-kreativ karakter, social karakter eller handle om specifik faglig fordybelse.
  • Strukturen kan variere efter indholdet, men der vil altid være tale om at arbejde på tværs af klasserne i et eller andet omfang.
  • Emneugen afsluttes oftest med et arrangement, hvor forældrene har mulighed for at orientere sig i, hvad der er blevet arbejdet med. Der kan være tale om en forestilling eller en udstilling, eller der kan være tale om arbejdende værksteder.

Projektopgaven
Den obligatoriske projektopgave i 9. klasse er henlagt til den uge, hvor resten af skolen holder emneuge. Form og indhold følger de retningslinjer, der er fastlagt i ministeriets bekendtgørelse herom.

I 8. klasse er der ligeledes en projektuge, hvor formen afprøves og i de mindre klasser kan der være mindre projektlignende arbejder.

  • Det er typisk dansklæreren, der har hovedansvaret for arbejdet i ugens løb, mens en naturfaglig lærer er med til fremlæggelser og vurdering.
  • Der lægges vægt på, at fremlæggelserne er offentlige, og at forældre og andre interesserede overværer dem.
  • Det tilstræbes, at fremlæggelserne lægges samtidig med afslutningen på emneugen, således at mange har mulighed for at overvære dem.

BILLEDER